Home Gradski izbori Edin Đer­lek kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka No­vog Pa­za­ra

Edin Đer­lek kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka No­vog Pa­za­ra

110
0
Tanjug/Youtube Screenshot

Stran­ka prav­de i po­mi­re­nja pred­sta­vi­la je ju­če li­stu pod na­zi­vom „Pro­mje­na je po­bje­da” za lo­kal­ne iz­bo­re 17. de­cem­bra u No­vom Pa­za­ru i pred­lo­ži­la Edi­na Đer­le­ka, sa­da­šnjeg mi­ni­stra bez port­fe­lja za­du­že­nog za re­gi­o­nal­ni raz­voj kao svog kan­di­da­ta za gra­do­na­čel­ni­ka.

„No­vi Pa­zar ima po­ten­ci­ja­la da bu­de naj­ja­či, naj­ur­ba­ni­ji, naj­ra­zvi­je­ni­ji grad u Sr­bi­ji i to od­go­vor­no tvr­dim, ali da bi­smo to us­pe­li mo­ra­mo svi udru­že­nim sna­ga­ma da sme­ni­mo ovu ko­rup­tiv­nu vlast. Da­kle, ne­ma vi­še ko­rup­ci­je, ne­ma vi­še kri­mi­na­la, već me­ri­to­kra­ti­ja. Šta to zna­či? Oni ko­ji su spo­sob­ni, vred­ni i ta­len­to­va­ni će vo­di­ti ovaj grad”, re­kao je Đer­lek, pre­neo je Tan­jug.

Izvor: Politika